سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 95/4/22 | 11:31 صبح | نویسنده : عطاالله سالاری

استاندارد مدیریت حریقهای صحرا و بیابان :NFPA 1143
استاندارد کاهش مواجهه ساختمانها در مقابل حریق های صحرا و :
NFPA 1144
بیابان
در اطفاء حریق ساختمانه ا
A استاندارد استفاده از فوم کلاس :NFPA 1145
A استاندارد استفاده از فوم های شیمیایی برای آتش های کلاس :NFPA 1150
استاندارد ماشین های تفریح و سرگرمی :
NFPA 1192
استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارکها و کمپ ها :
NFPA 1194
استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم :
NFPA 1201
استاندارد نصب ،نگهداری و استفاده از سیستمهای خدمات ارتباطی :
NFPA 1221
استاندارد تامین آب برای اطفاء حریق حومه شهرها و روستاها :
NFPA 1231
توصیه های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمانهای خدمات :
NFPA 1250
اضطراری
توصیه های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت وگزارش :
NFPA 1401
راهنمایی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمانها :
NFPA 1402
استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی :
NFPA 1403
استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی :
NFPA 1404
راهنمایی برای آتش نشانانی که به لوله ها و مخازن دریایی رسیدگی :
NFPA 1405
میکنند.
استاندارد آموزشهای اولیه برای کارکنان امدادی :
NFPA 1410
استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسائل نقلیه در خدمات آتش نشانی :
NFPA 1451
راهنمایی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمانها :
NFPA 1452
را انجام میدهند.
استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمانهای آتش :
NFPA 1500
نشانی
استاندارد افسر ایمنی برای دپارتمانهای حریق :
NFPA 1521
استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی :
NFPA 1561
برنامه کنترل بیماریها در دپارتمانهای آتش نشانی :
NFPA 1581
استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه ای در دپارتمانهای آتش نشانی :
NFPA 1582
استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمانهای آتش نشانی :
NFPA 1583
استاندارد فرآیند آماده سازی برای اعضاء تیم امدادی و تمارین :
NFPA 1584
آموزشی
استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری و بلایا :
NFPA 1600
توصیه های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث :
NFPA 1620
استاندارد راهبری و آموزش برای جستجوی فنی :
NFPA 1670
استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق ، امداد در :
NFPA 1710
شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمانهای آتش نشانی
استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق ، امداد در :
NFPA 1720
شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمانهای آتش نشانی
استاندار انتخاب ، نگهداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات پیشگیری :
NFPA 1851
از حریق برای ساحتمانهای آتش نشانی و مجاور آن
استاندارد انتخاب ، نگهداری و تعمیر تجهیزات تنفسی :
NFPA 1852
استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی :
NFPA 1901
استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان :
NFPA 1906
استاندارد بازرسی ، تعمیر و نگهداری ، تست و از رده خارج نمودن :
NFPA 1911
خودروهای آتش نشانی
استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حری ق :
NFPA 1912
استاندارد تست تجهیزات هوایی آتش نشانی :
NFPA 1914
استاندارد برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات آتش نشانی :
NFPA 1915
استاندارد لوله ها و مخازن اطفاء حریق دریایی :
NFPA 1925
استاندارد طراحی و تولید نردبانهای آتش نشانی :
NFPA 1931
استاندارد استفاده ، تعمیر و نگهداری و خدمات تست نردیان های :
NFPA 1932
آتش نشانی
استاندارد اتصالات شیلنگهای آتش نشانی :
NFPA 1936
استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم های فنی امداد و نجات :
NFPA 1951
استاندارد شیلنگهای آتش نشانی :
NFPA 1961
استاندارد بازرسی ، نگهداری و استفاده از شیلنگهای آتش نشانی ، :
NFPA 1962
کوپلینگها ، سرنازل ها و تست شیلنگهای آتش نشانی
استاندارد اتصالات شیلنگهای آتش نشانی :
NFPA 1963
استاندارد نازلهای آب پاش :
NFPA 1964
استاندارد تجهیزات شلنگهای آتش نشانی :
NFPA 1965
استاندارد پیشگیری از حریق برای ساختمانهای آتش نشانی و :
NFPA 1971
ساختمانهای مجاور
استاندارد لباسهای مخصوص ایستگاه و کار :
NFPA 1975
استاندارد تجهیزات و البسه حفاظتی برای اطفاء حریق صحرا و :
NFPA 1977
بیابان
استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری :
NFPA 1981
استاندارد سیستم های ایمنی هشدار دهنده برای افراد :
NFPA 1982
استاندارد طنابهای نجات :
NFPA 1983
استاندارد سیستم های تنفسی برای اطفاء حریق صحرا و بیابا ن :
NFPA 1984
استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیستم تنفسی :
NFPA 1989
استاندارد حفاظت از اثرات بخار های مواد خطرناک :
NFPA 1991
استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مقابله با آن :
NFPA 1992
استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش های اولیه در حوادث :
NFPA 1994
تروریستی
استاندارد لباسهای حفاظتی برای تیم پزشکی امدادی :
NFPA 1999
استاندارد خاموش کننده های تمیز :
NFPA 2001
استاندارد سیستم اطفاء حریق ثابت :
NFPA 2010
استاندارد مقاومت در برابر حریق لباسهای آتش نشانی :
NFPA 2112
استاندارد انتخاب ، نگهداری ، استفاده و تعمیر و نگهداری :
NFPA 2113
لباسهای مقاوم در برابر حریق
دستورالعمل ایمنی سازه ساختمانها :
NFPA 5000
استاندارد بویلر های تک مشعل :
NFPA 8501
استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلر های چند مشعل :
NFPA 8502
استاندارد سیستم های سوخت پودری :FPA 8503
N
  • paper | ری شاپ | جستوجوی فایل