سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 95/4/22 | 11:29 صبح | نویسنده : عطاالله سالاری

کد مواد خطرناک :NFPA 400
استاندارد عملیات اطفاء حریق هواپیمای ی :
NFPA 402
استاندارد خدمات اطفاء حریق در فرودگاه :
NFPA 403
استاندارد مهارت آتش نشانان فرودگاه :
NFPA 405
استاندارد خدمات سوخت رسانی هواپیما :
NFPA 407
استاندارد خاموش کننده های قابل حمل دستی هواپیما :
NFPA 408
استاندارد آشیانه هواپیما :
NFPA 409
استاندارد تعمیرات و نگهداری هواپیما :
NFPA 410
استاندارد ماشین های اطفاء حریق فرودگاه :
NFPA 414
استاندارد ساختمان ترمینال فرودگاه :
NFPA 415
استاندارد فرودگاه هلی کوپتر :
NFPA 418
راهنمایی جهت ارزیابی واکنش حوادث هواپیمایی :
NFPA 422
استاندارد حفاظت از تجهیزات تست هواپیما :
NFPA 423
دستورالعمل ذخیره سازی جامدات و مایعات اکسید کننده :
NFPA 430
دستورالعمل ذخیره سازی پراکسید های آلی :
NFPA 432
دستورالعمل ذخیره سازی حشره کش ها :
NFPA 434
راهنمایی جهت اورژانس پزشکی و سیستم های آن :
NFPA 450
توصیه جهت واکنش در برابر حوادث مواد خطرناک :
NFPA 471
استاندارد صلاحیت مسئولین حوادث مواد خطرناک :
NFPA 472
استاندارد صلاحیت تیم واکنش در شرایط اضطراری :
NFPA 473
استاندارد ذخیره سازی،برداشت وبهره برداری منیزیوم جامد پودری :
NFPA 480
استاندارد ذخیره سازی،برداشت وبهره برداری تیتانیوم :
NFPA 481
استاندارد ذخیره سازی،برداشت وبهره برداری زیرکونیوم :
NFPA 482
استاندارد فلزات قابل اشتعال :
NFPA 484
استاندارد ذخیره سازی،برداشت وبهره برداری لیتیوم فلزی :
NFPA 485
دستورالعمل ذخیره سازی نیترات آمونیوم :
NFPA 490
دستورالعمل مواد قابل انفجار :
NFPA 495
توصیه برای دسته بندی خطرات مایعات ،گازها و بخارات قابل اشتعال :
NFPA 497
و مکانیابی برای نصب تجهیزات الکتریکی در محیط های شیمیایی
توصیه برای دسته بندی گردوغبار قابل انفجار و خطرات آنها و :
NFPA 499
مکانیابی جهت نصب تجهیزات الکتریکی
استاندارد ساختمانهای تولیدی :
NFPA 501
استاندارد تونل ها و پل ها :
NFPA 502
استاندارد وسائل حمل بار صنعتی :
NFPA 505
استاندارد ترمینالهای باربری :
NFPA 513
استاندارد مترو :
NFPA 520
راهنمایی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه :
NFPA 555
استاندارد بار حریق برای مهندسین طراح مقاومت در برابر حریق :
NFPA 557
ساختمانها
استاندارد ذخیره سازی و بهره برداری از اتیلن اکساید جهت ضد :
NFPA 560
عفونی نمودن
  • paper | ری شاپ | جستوجوی فایل